informacja szkoły

Nowe zasady rekrutacji

Na rok szk. 2016/17 planujemy nabór do czterech klas, w tym do jednej klasy sportowej w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie sportowej kajakarstwo i wioślarstwo kobiet

Klasa A – planowane rozszerzenie: j. polski i historia
Klasa B – planowane rozszerzenie: matematyka, fizyka
Klasa C – planowane rozszerzenie: biologia i chemia
Klasa S – klasa mistrzostwa sportowego

Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.  W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

100 punktówy za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt. za każdy procent uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

j. polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych,
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnozy się przez 0,08
języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.
80 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum (brane są pod uwagę oceny z 4 przedmiotów język polski, matematyka, biologia, historia) – według zasady:

• celujący………..20 punktów
• bardzo dobry… 16 punktów
• dobry…………..12 punktów
• dostateczny …..8 punktów
• dopuszczający.. 2 punkty

Do 20 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem („pasek”) – 5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów.
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty.
Uwaga: Punkty są sumowane do liczby maksymalnej 20. Osiągnięcia te muszą być udokumentowane stosownym wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

Języki obce realizowane są w systemie międzyoddziałowym (zróżnicowanym pod względem stopnia zaawansowania). Kandydaci do Szkoły w podaniach deklarują wybór dwóch języków – jeden jest kontynuacją z gimnazjum poziom III.1 (angielski, niemiecki) drugi wybierają spośród języka angielskiego i niemieckiego.

Można wybrać naukę języka niemieckiego w grupie przygotowującej do certyfikatu językowego DSD (Deutsches Sprachdiplom).
Istnieje możliwość nauczania języka łacińskiego jako przedmiotu dodatkowego.

Kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są na warunkach ogólnych określonych
powyżej oraz powinni posiadać:

bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję sportową ds. naboru powołaną przez dyrektora szkoły zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące ze szkołą;
pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie o przydatności do uprawiania sportu.

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ

Kandydaci do szkoły składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty tj. od 25 kwietnia 2016r. do 8 czerwca 2016r. do godziny 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00
trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
karta zdrowia
Kandydaci do wymaganych dokumentów mogą również dołączyć do 28 czerwca 2016r.:

opinię Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
zaświadczenie komisji konkursowej (o tytule finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),
zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

Po przeprowadzeniu rekrutacji w dniu 4 lipca 2016r. zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego przez wywieszenie w szkole list:

kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły
kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły
Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w naszej szkole do 12 lipca 2016r. (złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenie potwierdzające wolę nauki) w sekretariacie szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły do 13 lipca 2016r.

PRZEBIEG KSZTAŁCENIA W LICEUM

kandydaci wybierają klasę zgodnie z własnymi zainteresowaniami (klasy z nachyleniem)
w pierwszym roku nauki realizujemy podstawę programową przedmiotów takich jak: biologia, historia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wos.
w dwóch ostatnich latach kształcenia uczniowie wybierają od dwóch do czterech przedmiotów rozszerzonych spośród: j. polskiego, j. obcego, biologii, historii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, informatyki, wos, które realizowane będą w grupach międzyklasowych o zwiększonej ilości godzin, co umożliwia bardzo dobre przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego.
zapewniamy tym samym profilowanie pod kątem wyboru przedmiotów na egzamin maturalny oraz zgodnie z kierunkiem dalszego kształcenia (studia wyższe).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Przeczytaj także:

Wymiana młodzieży w Bad Essen

Wymiana młodzieży w Bad Essen

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli 28 listopada 2022 program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Dziś zostali bardzo serdecznie powitani 

III Szkolny Konkurs Mitologiczny

III Szkolny Konkurs Mitologiczny

Konkurs Mitologiczny cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. W tym roku przystąpiło do niego 25 uczestników, co ciekawe, tylko dwie uczennice

IB w "Metalowych Inspiracjach"

Metalowe Inspiracje

21 listopada 2022 roku klasa 1B odwiedziła Lokalne Centrum Nauki  „Metalowe Inspiracje”. Podczas warsztatów uczestnicy programowali i  konstruowali roboty w oparciu o

Skip to content